e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Artykuł

« powrót
Wednesday, 13 May 2009 r.

KOMUNIKAT PFRON I BON: Ustalanie dnia udzielenia pomocy publicznej w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w nawiązaniu do komunikatu z dnia 9 kwietnia 2009 r. „Sporządzanie informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis przez podmioty ubiegające się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych” informuje, że Biuro Pełnomocnika Rządu d/s Osób Niepełnosprawnych w piśmie z dnia 27 kwietnia 2009 r., BON-I-52312-99(2)-LK/2009 wezwało do rozpowszechnienia poniższego stanowiska.

„Za dzień udzielenia pomocy w formie dofinansowania do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 26a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.), należy stosownie do art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.), uznać dzień, w którym podmiot ubiegający się o pomoc publiczną nabył prawo do otrzymania tej pomocy.

Pomoc, o której mowa w art. 26a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest od 1 stycznia 2008 r. pomocą należną z mocy prawa, wypłacaną po złożeniu przez uprawnionych pracodawców wniosku o jej wypłatę. Jest tak od czasu zmiany art. 26c ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy i wygaśnięcia skutków prawnych art. 14 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 115, poz. 791). Wspomniane okoliczności prawne zmieniły status złożenia wniosku i informacji składanych w celu uzyskania tej pomocy z bezwzględnie materialnego na proceduralne. Pomoc, o której mowa w art. 26a ustawy, jest ściśle związana z zatrudnianiem pracownika w określonym miesiącu. Wszelkie przesłanki pozwalające na ustalenie, czy powstało prawo do otrzymania pomocy, mogą zatem wystąpić już w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego niezależnie od daty złożenia wniosku. Należy jednak wskazać, że nabyte prawo do dofinansowania nie zostanie zrealizowane bez złożenia wniosku Wn-D stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 8, poz. 43).

Mając powyższe na uwadze, należy uznać, że prawo do pomocy udzielanej na podstawie art. 26a ustawy jest nabywane z ostatnim dniem okresu sprawozdawczego, a pomoc ta jest udzielana, jeżeli do tej daty jest możliwe ustalenie, czy zostały spełnione warunki do wystąpienia o wypłatę tej pomocy.

Reasumując, bezpodstawne jest uznanie za dzień udzielenia pomocy w formie dofinansowania:

  • dnia lub terminu złożenia wniosku – po 1 stycznia 2008 r.
  • dnia wpływu dofinansowania na rachunek bankowy pracodawcy.

Ponadto, Biuro informuje, że zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej równowartość pomocy w EURO ustala się według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy, a nie w dniu wpływu środków na rachunek bankowy pracodawcy.”
 

Instrukcja wypełnienia informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie  POBIERZ PLIK >>>

Źródło: PFRON
13.05.2009r.

« powrót