e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Artykuł

« powrót
Monday, 4 June 2007 r.

NOWOŚĆ! Książka 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie, przepisy...'


 

Prezentujemy Państwu najnowszą książkę dla zakładów pracy chronionej: 'ZFRON - tworzenie, wydatkowanie, przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi

 ZAKŁADOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 
- tworzenie i wydatkowanie przepisy, wyjaśnienia, wzory wniosków, pytania i odpowiedzi stan prawny z uwzględnieniem ustawy z dnia 9 maja 2007r. o zmianie Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw AUTORSTWA PANI Moniki Misztal.

Wydawcą książki jest Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Książka zawiera obszerne opracowania dotyczące gospodarowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, wzory druków, wniosków, regulaminów, wyjaśnienia Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz pytania i odpowiedzi konsultantów z serwisu VADEMECUM WIEDZY. Poniżej prezentujemy spis treści książki.
 
INFORMUJEMY, ŻE OD DNIA 1 CZERWCA 2007r.
ROZPOCZYNAMY PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ
 
UWAGA!!! WSZYSCY KLIENCI, KTÓRZY PRZEDŁUŻĄ LUB WYKUPIĄ DOSTĘP DO NASZYCH SERWISÓW LUB JEDNEGO Z NICH
 
      
 
OTRZYMAJĄ KSIĄŻKĘ GRATIS
 

ilość stron: ok. 300
data wydania: lipiec 2007r.
sprzedaż hurtowa: prosimy o kontakt pod numerem 603 819 799
osoba kontaktowa: Krzysztof Kuncelman

 
HANDLOWCY - ZESPÓŁ SPRZEDAŻY:
W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.
Jolanta Wójcik
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 34
e-mail: jwojcik@bazazpchr.pl
regiony: łódzkie, śląskie, dolnośląskie, opolskie
Anna Choma
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 35
e-mail: achoma@bazazpchr.pl
regiony: wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, świętokrzyskie, zachodnio-pomorskie
Katarzyna Turek
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 36
e-mail: kturek@bazazpchr.pl
regiony: mazowieckie, lubuskie, lubelskie, pomorskie
Magdalena Fedaczyńska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679 16 16 wew. 37
e-mail: mfedaczynska@bazazpchr.pl
regiony: małopolskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie

SPIS TREŚCI:

I. Wstęp.

II. Tworzenie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 1. Własność a prawo do dysponowania środkami zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 2. Cel tworzenia zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 3. Środki tworzące zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 4. Obowiązki pracodawcy tworzącego zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
III. Wydatkowanie środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 1. Beneficjenci funduszu rehabilitacji
 2. Wydatkowanie środków funduszu na ogólne wydatki
 3. Zasady udzielania pomocy indywidualnej ze środków funduszu.
  • Beneficjenci pomocy.
  • Zasady ubiegania się o pomoc.
  • Zasady udzielania pomocy.
  • Przeznaczenie pomocy.
 4. Zasady tworzenia i realizacji indywidualnych programów rehabilitacji
  • Beneficjenci pomocy.
  • Komisja rehabilitacyjna.
  • Zasady tworzenia i realizacji programu
  • Realizacja, modyfikacja, zakończenie programu
IV. Kontrola zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, nieprawidłowości, sankcje

V. Wpłaty na PFRON.

VI. Zakładowy fundusz rehabilitacji a pomoc publiczna.
 1. Zasady uznania środków zakładowego funduszu za pomoc publiczną.
 2. Pomoc dopuszczalna ? zgodna ze wspólnym rynkiem.
 3. Uznanie wydatków ponoszonych ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za pomoc de minimis
 4. Warunki uznania wydatku dokonanego ze środków zakładowego funduszu za pomoc de minimis
VII. Zasady zachowania zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych po utracie statusu zakładu pracy chronionej

VIII. Aneks.
 1. Wykaz skrótów.
 2. Akty prawne.
  • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 776, poz. 123 ze zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 3, poz. 22 ze zm.).
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 98, poz. 989 ze zm.)
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy de minimis przedsiębiorcom prowadzącym zakłady pracy chronionej (Dz. U. Nr 76, poz. 496)Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2004 r. w sprawie wykazu opłat o charakterze sankcyjnym (Dz.U.04.161.1682 ze zm.).
  • Wciąg z Traktatu ustanawiającego wspólnotę europejską
  • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis (Dz. Urz. WE L 10 z 13.01.2001)
  • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006)
 3. Wzory.
  • Wzór regulaminu zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych
  • Wzór wniosku o udzielenie pomocy indywidualnej
  • Wzór indywidualnego programu rehabilitacji
 
 

« powrót