e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Artykuł

« powrót
Friday, 12 July 2013 r.

NAJNOWSZY CYKL SZKOLEŃ OBPON: WARSZTATY Z DOFINANSOWAŃ, WYPEŁNIANIA NOWYCH WZORÓW DRUKÓW (INF-ów i DEK-ów) - stan prawny 2013 r., WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH w 2012 r. na ZFRON - szkolenie dla ZPCHR i byłych ZPCHR oraz pracodawców z otwartego rynku - wykładowca Edyta Sieradzka

 
OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
zaprasza na szkolenia ogólnopolskie z zakresu:


"WARSZTATY Z DOFINANSOWAŃ, WYPEŁNIANIA NOWYCH WZORÓW DRUKÓW (INF-ów i DEK-ów) - stan prawny 2013 r., WYDATKOWANIA ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH w 2012 r. na ZFRON - szkolenie dla ZPCHR i byłych ZPCHR oraz pracodawców z otwartego rynku"

 

SZKOLENIE ADRESOWANE DO WSZYSTKICH PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE, KTÓRZY DZIAŁAJĄ NA TZW. OTWARTYM RYNKU, MAJĄ NADANY STATUS ZPCHR LUB UTRACILI GO A MAJĄ ZACHOWANY ZFRON

Szkolenie praktyczne, na którym nauczysz się wypełniać druki wysyłane do PFRON dot. dofinansowań, efektu zachęty, sytuacji ekonomicznej (Wn-D, INF-D-P, INF-O-PP), sprawozdawczości i wskaźników zatrudnienia osób ogółem i niepełnosprawnych. Omówione zostaną nowe wzory druków (INF-1, INF-Z, INF-2, INF-W), dot. wpłat obowiązkowych do PFRON (DEK-I-0, DEK-R, DEK-Z), druki wpłat z tytułu zwolnień przez zpchr i zaz ( DEK-IIa, DEK-IIb, DEK-R), korzystaniu z ulg we wpłatach na PFRON ( DEK-I-u). Przedstawione zostanie wypełnianianie druków składanych do starostw dot. utworzenia nowego miejsca pracy dla osób niepełnosprawnych, doposażenia stanowiska pracy osobie niepełnosprawnej oraz wykładowca przedstawi schemat wydatkowania przez zpchr i byłe zpchr środków zgromadzonych na zfron uzyskanych w 2012 r.
 

Dodatkowo na szkoleniu zostanie omówiona aktualna wersja projektu rozporządzenia unijnego w sprawie gber oraz informacja o wysokości dofinansowań w 2014 roku 


Szkolenie prowadzone będzie w wersji warsztatowej. W związku z powyższym o przyjęciu uczestnika na szkolenie będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Wykładowca:


Edyta Sieradzka

zawód wykonywany: Dyrektor Generalny w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG
specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr

Była Pełnomocnik Zarządu w jednym z zakładów pracy chronionej. Posiada kilkuletnie doświadczenie w problematyce funkcjonowania zakładów pracy chronionej. Była Kierownikiem PFRON i Pomocy Publicznej dużej firmy posiadającej status zakładu pracy chronionej zatrudniającej ok. 500 osób w tym 400 osób niepełnosprawnych i Dyrektorem ds. Zarzadzania. Doradza i pomaga w rozliczeniach innym firmom zarówno wśród ZPCH, jak i z tzw. otwartego rynku pracy. Zajmuje się tematyką związaną z zatrudnianiem, rehabilitacją, pomocą publiczną (SOD, de minimis), ZFRON. Doradca i specjalista rozliczeń SOD i składek ZUS. Wzięła udział w ok. 45 szkoleniach z zakresu tematyki osób niepełnosprawnych. Dodatkowo zajmuje się systemami zarządzania oraz prawem zamówień publicznych. Jest również Auditorem Wiodącym Norm ISO 9001:2000(akredytacja w IRCA). Absolwentka Magisterskich Studiów Menedżerskich MBA na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doradca przy budowie nowego systemu rozliczeń dofinansowań firmy OBPON: e-SOD, wykładowca na szkoleniach współpracujący na stałe z serwisem Vademecum Wiedzy. Współautorka książki pt. "DOFINANSOWANIA WYNAGRODZEŃ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I REFUNDACJA SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE - Stan prawny obowiązujący od 1 stycznia 2008r." - wydawnictwa OBPON. Autorka publikacji dot. tematyki dofinansowań w dzienniku 'Rzeczpospolita' oraz w serwisie dla pracodawców ON www.zpchr.info, autorka najnowszej książki pt.: "Ekonomiczne aspekty zatrudniania osób niepełnosprawnych w Polsce w świetle aktualnych uregulowań prawnych dotyczących pomocy publicznej ze szczególnym uwzględnieniem wpływu dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na sytuację finansową jednostki" - stan prawny 2009r., wydawnictwo OBPON. Od dnia 22.10.2009r. pełni również funkcję Wiceprezesa w Organizacji OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG

Terminy i miejsca:

1.

17.09.2013 r. - Zielona Góra
Amadeus Hotel
Ul. Jedności 87 A, 65-018 Zielona Góra
www.amadeushotel.pl


lokalizacja
2.

18.09.2013 r. - Gdańsk
Hotel Amber
ul. Powstańców Warszawskich 45, 80-165 Gdańsk
www.amber-hotel.pl


lokalizacja
3.

19.09.2013 r. - Łódź
Hotel Reymont Łódź
ul. Legionów 81, 91-072 Łódź
www.hotelewam.pl


lokalizacja
4.

20.09.2013 r. - Kraków
Atrium Hotel ***
ul. Krzywa 7, 31-149 Kraków
www.hotelatrium.com.pl


lokalizacja

 

 

Program szkolenia:

 1. TEORIA:
  • OMÓWIENIE WSZYSTKICH NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN W USTAWIE O REHABILITACJI STOSOWANYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PO 1 STYCZNIA 2013 R. DOT. UZYSKIWANIA Z PFRON MIESIĘCZNEGO DOFINANSOWANIA, PONIESIENIA KOSZTÓW PŁACY W TERMINIE, ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW, PRZEKŁADANIA ORZECZEŃ, SCHORZEŃ SZCZEGÓLNYCH, UDZIELANIA ULG WE WPŁATACH NA PFRON, WYKAZYWANIA EFEKTU ZACHĘTY, OBOWIĄZKÓW DLA ZPCHR I OBOWIĄZKÓW DLA BYŁYCH ZPCHR (OMÓWIENIE STANOWISKA ZUS, BON A STOSOWANIE WYTYCZNYCH W PRAKTYCE), WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z ZFRON A OBOWIĄZEK ZWROTU DO PFRON DO 20 STYCZNIA 2014 R. ŚRODKÓW UZYSKANYCH W 2012 ROKU, SANKCJI 30% KARY Z TYTUŁU NIETERMINOWEGO PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW NA ZFRON - WYJAŚNIENIA BON I PFRRON A INTERPRETACJE US.
 2. PRAKTYKA:
  1. DOFINANSOWANIE DO WYNAGRODZEŃ:
   1. PODZIAŁ NA PRACODAWCÓW NA OTWARTY RYNEK I ZPCHR
   2. WYPEŁNIENIE WSPÓLNE WNIOSKU WN-D
   3. WYPEŁNIENIE ZAŁĄCZNIKÓW INF-D-P (PODZIAŁ)
   4. WYPEŁNIENIE INFORMACJI O SYTUACJI EKONOMICZNEJ I WIELKOŚCI UDZIELONEJ POMOCY (INF-O-PP) Z PODZIAŁEM NA WIELKOŚĆ FIRMY
   5. ZROBIENIE KOREKTY WNIOSKU WN-D I ZAŁĄCZNIKÓW INF-D-P
   6. ROBIENIE KOREKTY INF-O-PP A KWOTA POMOCY JUŻ UDZIELONEJ
   7. WYLICZENIE WSKAŹNIKÓW ZATRUDNIENIA W OPARCIU O USTAWĘ O REHABILITACJI (POZ. 37 I 38 WN-D)
   8. WYLICZENIE WSKAŹNIKÓW ZATRUDNIENIA W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE UNIJNE (POZ. 39-42 WN-D)
  2. SPRAWOZDAWCZOŚĆ DO PFRON i WOJEWODY:
   1. Omówienie oraz wypełnienie nowych wzorów druków (INF-1, INF-2, INF-Z) (otwarty rynek + zpchr)
   2. Omówienie oraz wypełnienie INF-W, INF-WZ (zpchr + zaz)
  3. WPŁATY OBOWIĄZKOWE NA PFRON
   1. Omówienie oraz wypełnienie nowych wzorów druków (DEK-I-0, DEK-R, DEK-Z, DEK-I-u) - otwarty rynek zatrudniający powyżej 25 etatów bez 6% wskaźnika osób niepełnosprawnych
   2. Omówienie oraz wypełnienie nowych wzorów druków (DEK-IIa, DEK-R, DEK-Z) - zpchr
   3. Omówienie oraz wypełnienie nowych wzorów druków (DEK-IIb, DEK-R, DEK-Z) - zaz
   4. Omówienie terminów wysłania DEK-ów i INF-ów do PFRON a uzyskanie dofinansowań
  4. UZYSKANIE DODATKOWEJ POMOCY NA ZATRUDNIANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
   1. Zwrot kosztów przystosowania stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - omówienie i wypełnienie druku Wn-KZ
   2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osob niepełnosprawnej - omówienie i wypełnienie druku Wn-W
   3. Zwrot kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy - omówienie i wypełnienie druku - Wn-KZ
   4. Zwrot kosztów szkolenia pracownika niepełnosprawnego - omówienie złożenia prawidłowego wniosku do starosty z podziałem na wielkość przedsiębiorstwa
  5. ZWOLNIENIE Z WPŁAT NA PFRON lub ich OBNIŻENIE
   1. WYLICZENIE KWOTY WPŁATY NA PFRON, biorąc pod uwagę schorzenia szczególne obniżające tę wpłatę.
  6. ULGA WE WPŁATACH NA PFRON
   1. OBNIŻENIE WPŁATY NA PFRON - ULGA WE WPŁATACH NA PFRON OD PRACODAWCY, który jest tzw. SPRZEDAJĄCYM
    1. wyliczenie wskaźników zatrudnienia ogółem i niepełnosprawnych wtym 30% pracowników w stopniu znacznym lub umiarkowanym ze schorzeniami szczególnymi
    2. wyliczenie kosztów wynagrodzeń (stopień znaczny+ umiarkowany)
    3. wyliczenie przychodów z usług własnych lub produkcji własnej
    4. wyliczenie wielkość ulgi za dany miesiąc
  7. ZFRON - zpchr + byłe zpchr
   1. Regulamin zfron - omówienie
   2. rozprządzenie w sprawie zfron - omówienie
   3. wniosek o pomoc indywidualną - wzór + omówienie
   4. IPR - wzór + omówienie
   5. wniosek o zaświadczenie o pomocy de minimis - wzór + omówienie
   6. pomoc indywidualna a składki zus - byłe zpchr
  8. Omówienie najnowszych stanowisk BON i PFRON dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych (czas pracy, dofinansowania, koszty płacy, konta bankowe itp.)
  9. Omówienie z uczestnikami szkolenia najważniejszych wytycznych dot. zatrudniania osób niepełnosprawnych na cały 2013 r.
PROGRAM AUTORSKI - Edyta Sieradzka dla OBPON 05.04.2013 r


Plan godzinowy:

09.30 - 10.00 - rejestracja uczestników szkolenia
10.00 - 11.30 - szkolenie
11.30 - 11.45 - przerwa kawowa
11.45 - 13.30 - szkolenie
13.30 - 14.00 - obiad
14.00 - 15.30 - szkolenie
15.30 - 16.00 - pytania uczestników i rozdanie certyfikatów

Informacje dodatkowe:

Organizatorzy zapewniają obszerne materiały szkoleniowe oraz lunch i serwis kawowy w trakcie trwania szkolenia. Szkolenia trwają od godziny 10.00 do godziny 15.30

Warunki uczestnictwa:

opłacenie szkolenia nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem, zgłoszenia przyjmowane będą nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia na numer faksu: (016) 670 63 02 wew. 34, lub 33 oraz e-mailem (skan wypełnionej karty zgłoszeniowej) na adres biuro@obpon.pl, Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później jak na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia
UWAGA! Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłosze


Cennik szkoleń:

DLA KLIENTÓW ( , , )
cena: 410,00 zł + 23% VAT
cena: 390,00 zł + 23% VAT dla 2 osoby z tej samej firmy (Klienci OBPON)
cena: 370,00 zł + 23% VAT dla 3 osoby z tej samej firmy (Klienci OBPON)
Klientem OBPON jest każda firma posiadająca wykupiony, aktywny dostęp do przynajmniej jednej z naszych podstawowych usług: ( , , )
DLA POZOSTAŁYCH FIRM:
cena: 440,00 zł + 23% VAT
cena: 420,00 zł + 23% VAT dla 2 osoby z tej samej firmy
cena: 400,00 zł + 23% VAT dla 3 osoby z tej samej firmy
 
ZGŁOSZENIA PRZYJMUJĄ:
W przypadku zapytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.

Paweł Szustal
tel. (016) 670-63-02, (016) 679-16-16 wew. 37, e-mail: p.szustal@obpon.pl
regiony: pomorskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie, małopolskie, śląskie
Barbara Dunaj
tel. (016) 670-63-02, (016) 679-16-16 wew. 45, e-mail: b.dunaj@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, lubelskie, lubuskie, podkarpackie
Anna Szymańska
tel. (016) 670-63-02, (016) 679-16-16 wew. 41, e-mail: a.szymanska@obpon.pl
regiony: warmińsko-mazurskie, opolskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, podlaskie, świętokrzyskie

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!


 

« powrót