e-ZFRON System Ewidencji Zakładowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Artykuł

« powrót
Friday, 15 February 2013 r.

CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON. ZDOBĄDŹ CERTYFIKAT ZWIĘKSZAJĄCY WIARYGODNOŚĆ TWOJEJ FIRMY – ZAMÓW USŁUGĘ CERTYFIKACJI

 

OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

zaprasza do skorzystania z usługi:
"CERTYFIKACJA FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON"wszystkich pracodawców - prowadzących zakłady pracy chronionej oraz pracodawców z otwartego rynku pracy, którzy osiągają wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych będących:

 1. osobami niepełnosprawnymi zaliczonymi do znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 2. osobami niewidomymi, psychicznie chorymi lub upośledzonymi umysłowo lub osobami z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi lub epilepsją - zaliczonymi do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności - w wysokości co najmniej 30%

i są, tym samym, uprawnieni do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z przepisami, które weszły w życie począwszy od 1 stycznia 2011 r. na podstawie ustawy z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowe przepisy znacznie zawężyły krąg podmiotów uprawnionych do wystawiania kooperantom informacji o wysokości ulgi we wpłatach do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W nowej sytuacji (po 01.01.2011 r.) spora ilość przedsiębiorców (firm zobowiązanych do wpłat na PFRON) utraciła możliwość uzyskiwania ulg we wpłatach do PFRON poprzez widoczne zmniejszenie ilości firm uprawnionych do ich naliczania, a tylko niektórzy przedsiębiorcy utrzymali tę możliwość kooperując w dalszym ciągu z pracodawcami osób niepełnosprawnych, którym udało się dostosować do nowo obowiązujących przepisów i którzy spełniają rygorystyczne wskaźniki zatrudnienia osób niepełnosprawnych i posiadają uprawnienie do ich naliczania.


Wobec wielu zapytań kierowanych do OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • •  ze strony firm udzielających ulg we wpłatach na PFRON - o możliwość udowodnienia przed kooperantem swoich uprawnień do naliczania ulg oraz wiarygodności jej wysokości,
 • •  ze strony kooperantów, którzy chcą potwierdzić wiarygodność otrzymywanych odpisów od pracodawców i ustrzec się przed sankcjami ewentualnych kontroli,

firma OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOPRAWNYCH (OBPON) wprowadziła usługęCERTYFIKACJI FIRM UDZIELAJĄCYCH ULG WE WPŁATACH NA PFRON.

WAŻNA INFORMACJA! Już wiele firm w całej Polsce legitymuje się naszym certyfikatem, co znacznie uwiarygadnia możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz wyliczaną jej wysokość. Wiele firm posiadających nasz certyfikat opublikowało go na swoich stronach internetowych, przedkłada certyfikat w przetargach oraz negocjacjach z kontrahentami. 

INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE USŁUGI CERTYFIKACJI:

Usługa certyfikacji polega na wizycie w siedzibie firmy konsultanta współpracującego z OBPON, weryfikacji struktury zatrudnienia w celu ustalenia, czy dana firma może udzielać ulg we wpłatach na PFRON zgodnie z obowiązującym prawem, zweryfikowania funduszu płac w firmie oraz generowanych przychodów celem ustalenia i potwierdzenia średniej wysokości ulg udzielanych w okresie ostatnich 3 miesięcy, sprawdzenia poprawności wysokości udzielanych ulg w ostatnich 6 miesiącach działalności. Wizyta skutkuje otrzymaniem certyfikatu OBPON zaświadczającego, że w ostatnich 3 miesiącach firma mogła udzielać ulg we wpłatach na PFRON w średniej wysokości, która wyliczona zostanie w trakcie wykonywania czynności związanych z certyfikacją. Certyfikat zaświadcza również o możliwości naliczania ulg we wpłatach na PFRON w średniej wysokości w okresie kolejnych 6 miesięcy (średni okres przyjęty na podstawie planów obrotów, funduszu płac i polityki zatrudnieniowej u pracodawcy). Po sześciu miesiącach certyfikat traci swoją ważność (data ważności certyfikatu). Możliwe jest maksymalnie jednokrotne przedłużenie ważności certyfikatu (otrzymanie nowego certyfikatu) o kolejne 6 miesięcy - przedłużenie ważności certyfikatu o kolejne 6 miesięcy odbywa się na podstawie danych przesyłanych do siedziby OBPON zawartych w specjalnym formularzu, który pracodawca otrzyma w trakcie pierwszej wizyty, a w którym zawarte będą tabele wpisowe dla uaktualnienia informacji będących przedmiotem certyfikacji (weryfikowanych podczas pierwszej wizyty konsultanta). Po upływie 12 miesięcy od daty otrzymania pierwszego certyfikatu, w celu otrzymania kolejnego certyfikatu, wymagana jest ponowna wizyta naszego konsultanta w firmie. Usługa certyfikacji oraz przedłużenia ważności certyfikatu jest odpłatna. Ceny za wykonanie usługi ustalane są indywidualnie i zależą głównie od ilości zatrudnionych pracowników.

PODSTAWOWE KORZYŚCI Z UZYSKANIA CERTYFIKATU:
 • •  zyskanie wiarygodności wśród kontrahentów (również przy przetargach)
 • •  zyskanie pewności o poprawności naliczania ulg we wpłatach na PFRON
 • •  zwiększenie obrotów i ilości kontrahentów
 • •  telefoniczne potwierdzanie wiarygodności certyfikowanych firm pod kątem możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON wśród kontrahentów (w jednostce certyfikującej)

INFORMACJE ZAWARTE W CERTYFIKACIE:
 • •  nazwa firmy
 • •  adres siedziby
 • •  nip, regon, KRS
 • •  informacja o uprawnieniu zgodnie z prawem do naliczania ulg we wpłatach na PFRON wraz z podaniem wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ostatnich 3 miesiącach
 • •  informacja o średniej wysokości ulgi we wpłatach na PFRON w ostatnich 3 miesiącach
 • •  informacja o prognozie na kolejne 3 miesiące
 • •  informacja o numerze infolinii jednostki certyfikującej (OBPON) z możliwością telefonicznego potwierdzenia wiarygodności certyfikatu przez kontrahenta
 • •  data wystawienia certyfikatu
 • •  data ważności certyfikatu
 • •  imię i nazwisko oraz podpis konsultanta uczestniczącego w procesie certyfikacji
 • •  pieczęć OBPON

Z ramienia OBPON usługę certyfikacji wykonuje Pani Edyta Sieradzka

Edyta Sieradzka - zobacz więcej »
Edyta SieradzkaWiceprezes Organizacji OBPON.ORG, Dyrektor Generalny w OBPON.PL, konsultant, doradca w OBPON.PL - (inżynier, ekonomista)
zawód wykonywany: Dyrektor Generalny w firmie Ogólnopolska Baza Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, od dnia 22.10.2009r. Wiceprezes ORGANIZACJI OGÓLNOPOLSKA BAZA PRACODAWCÓW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OBPON.ORG
specjalizacja: Dofinansowanie do wynagrodzeń i refundacja składek ZUS, SODiR, pomoc publiczna - de minimis, ZFRON, IPR, prawo zamówień publicznych, fundusze unijne, systemy zarządzania jakością, zagadnienia księgowości w ZPCHr

ORAZ INNI KONSULTANCI WSPÓŁPRACUJĄCY Z OBPON...
 

KONTAKT Z NAMI

Handlowcy - zespół sprzedaży:
W przypadku pytań prosimy wybrać opiekuna wg. regionu.


 
Agnieszka Jasińska
tel. (16) 670-63-02, (16) 679 16 16 wew. 35
e-mail: a.jasinska@obpon.pl
regiony: kujawsko-pomorskie, małopolskie, lubuskie, wielkopolskie
Paweł Szustal
tel. (16) 670-63-02, (16) 679 16 16 wew. 37
e-mail: p.szustal@obpon.pl
regiony: pomorskie, mazowieckie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie
Barbara Dunaj
tel. (16) 670-63-02, (16) 679 16 16 wew. 45
e-mail: b.dunaj@obpon.pl
regiony: dolnośląskie, łódzkie, lubelskie, opolskie
Agnieszka Hano
tel. (16) 670-63-02, (16) 679 16 16 wew. 46
e-mail: a.hano@obpon.pl
regiony: śląskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie


ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG


INFRMACJE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE PODSTAW PRAWNYCH CERTYFIKACJI FIRM W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI I POPRAWNOŚCI WYSTAWIANYCH PRZEZ NICH INFORMACJI O ULDZE WE WPŁATACH NA PFRON

 

Usługa certyfikacji firm uprawnionych do naliczania ulg we wpłatach na PFRON jest odpowiedzią na składane do naszej firmy wielokrotnie zapytania ze strony firm zobowiązanych do wpłat na PFRON domagających się wiarygodności uzyskiwanych ulg we wpłatach na PFRON od pracodawców osób niepełnosprawnych, jak również od samych pracodawców chcących w ten sposób potwierdzić zgodność z prawem działań wobec swoich kontrahentów,
 
Czynności związane z certyfikacją mają również na celu zminimalizowanie działalności firm wystawiających informacje o ulgach w sposób niezgodny z prawem lub nie mając do tego prawa. Nie chcemy, aby w ww. działaniach dochodziło do patologii związanych z nadużywaniem prawa, co w efekcie prowadzi do uszczuplania budżetu PFRON,
 
Wydawane przez OBPON certyfikaty poświadczają spełnianie przez firmy wymogów zawartych w art. 22 ustawy o rehabilitacji stosownie do naszej najlepszej  wiedzy popartej wieloletnią praktyką i doświadczeniem w stosowaniu żywotnych dla pracodawców regulacji prawnych,
 
Od ponad 12 lat firma OBPON z pieczołowitą rzetelnością dba o interesy wszystkich pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce, co poparte jest wieloma sukcesami na tym polu, a swoimi działaniami nie jesteśmy zainteresowani burzyć wypracowanego na przestrzeni lat pozytywnego wizerunku, toteż w zakres  naszych usług wchodzą wyłącznie czynności nie rodzące jakichkolwiek wątpliwości prawnych, w tym usługa CERTYFIKACJI. 
 
Wydanie certyfikatów każdorazowo poprzedzone jest rzetelną analizą potwierdzającą spełnianie przez konkretną firmę wymogów uprawniających ją do udzielania ulg we wpłatach na PFRON, zawartych  w art. 22 ustawy o rehabilitacji.
 
Przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) ani inne przepisy dotyczące wpłat na PFRON lub ich obniżania (tzw. ulg) nie obligują do wystawiania certyfikatów poświadczających możliwość udzielania ulg we wpłatach na PFRON, jednocześnie nie zabraniają ich wystawiania, co do tego nie odnoszą się również przepisy jakiejkolwiek innej ustawy,
 
Certyfikaty te nie są wymagane od wystawców informacji o wysokości ulg ani od nabywców prawa do ulg, jednocześnie przepisy prawa nie narzucają na prowadzących działalność gospodarczą wymogów posiadania różnego rodzaju innych, stosowanych powszechnie certyfikatów, np. związanych z rzetelnością firm, a uwiarygodniających ich funkcjonowanie, a wiele tym podobnych certyfikatów wystawianych jest i nabywanych i spełniają one w większości z powodzeniem swoje funkcje,
 
Podmioty publiczne, a w szczególności Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych ani Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych (PFRON), nie są związane z wydawaniem tych certyfikatów ani nie autoryzują działań naszej firmy. 
 
Posiadanie certyfikatu nie uwalnia podmiotu - który od jednostki legitymującej się certyfikatem otrzymał informacje o wysokości obniżenia wpłat na PFRON - od odpowiedzialności w związku z zaniżeniem wpłat na PFRON np. w przypadku wystawienia informacji przez podmiot faktycznie nie uprawniony albo w przypadku niepoprawnego obliczenia kwoty obniżenia wpłat (również w sytuacji, gdy nieprawidłowo  ustalona kwota obniżenia wpłat byłaby zgodna z wartością podaną w certyfikacie) – jednostka certyfikująca informuje o tym, a podmiot certyfikowany doskonale zdaje sobie z tego sprawę, może mieć bowiem miejsce sytuacja, że podmiot posługuje się Certyfikatem, który np. utracił swoją ważność i podmiot ten nie spełnia już warunków potwierdzonych na dzień Certyfikacji. 
 
Posiadanie certyfikatu nie uwalnia jednostki certyfikowanej od roszczeń cywilnoprawnych ze strony podmiotu, któremu jednostka ta wystawiła informację nieuprawnienie lub nieprawidłowo (również w sytuacji, gdy nieprawidłowo ustalona kwota obniżenia wpłat byłaby zgodna z wartością podaną w certyfikacie) – jednostka certyfikująca informuje o tym, a podmiot certyfikowany zdaje sobie z tego  sprawę,
 
Legitymowanie się certyfikatami OBPON nie zwiększa uprawnień stron kooperacji mającej doprowadzić do nabycia prawa do obniżenia wpłat, ma na celu jedynie zwiększenie  wiarygodności wystawcy informacji o ulgach we wpłatach na PFRON wobec swoich kontrahentów, jak również nabycie pewności przez wystawcę, czy wysokość ulgi naliczana jest w sposób prawidłowy,
 
Każda certyfikacja przeprowadzana jest przez wykwalifikowanego specjalistę, w siedzibie jednostki certyfikowanej oraz w oparciu o przedstawione, wiarygodne i weryfikowane przez jednostkę certyfikującą informacje. Nie ma możliwości, aby w certyfikacie znalazły się informacje niezgodne ze stanem faktycznym,
 
Niektóre wyniki certyfikacji, przy czynnościach związanych z określeniem prawa do naliczania oraz ustalania poprawności naliczanej wysokości ulg we wpłatach na PFRON, mają charakter prognozowy, np. jeśli jednostka certyfikowana zapewnia, że nie dojdzie do żadnych istotnych zmian w strukturze zatrudnienia w najbliższych miesiącach, a zmiany te nie będą miały wpływu na dalszą możliwość wystawiania informacji o kwocie obniżenia dla kontrahentów, mogą jednak mieć wpływ na wysokość udzielanej w przyszłości ulgi, jednak z całą pewnością certyfikat zawiera informację, że dana firma na dzień certyfikacji posiadała uprawnienia do wystawiania informacji o odpisie, jak również, że na przestrzeni ostatnich miesięcy robiła to zgodnie z obowiązującym prawem. Certyfikat nie daje żadnej gwarancji, że w przyszłości jednostka certyfikowana spełniać będzie określone wymogi, które spełniała w dniu otrzymania certyfikatu, jednostka certyfikowana jest o tym informowana przez naszą firmę,

Certyfikat ma na celu JEDYNIE zwiększenie wiarygodności danej firmy wobec jej kontrahentów.

Firmy uprawnione do naliczania ulg we wpłatach na PFRON stoją często w obliczu bezradności, nie mogąc odeprzeć wątpliwości zgłaszanych przez kontrahentów, a dotyczących wielokrotnie nagłaśnianych w mediach działań firm legitymujących się prawem do naliczania ulg, a faktycznie do tego nieuprawnionych. Reasumując – posiadanie certyfikatu wystawionego przez znaną ogólnopolską firmę posiadającą niezbędne zaplecze eksperckie (OBPON), poświadczającego możliwość wystawiania ulg we wpłatach na PFRON oraz legalność działań z tym związanych na przestrzeni ostatnich miesięcy jest lepszym rozwiązaniem w ubieganiu się o realizację zamówień niż słowne zapewnienia. Istnieje zapotrzebowanie na uwiarygodnianie działań związanych z wystawianiem ulg we wpłatach na PFRON poprzez certyfikację, a prawo nie wymaga ani też nie zabrania legitymowania się takimi certyfikatami.
« powrót